• Domov
  • MKZ Revije - splošni pogoji | Emka.si

Pomoč in nasveti

Kontakti

Akcije in ugodnosti

Splošni prodajni pogoji

Šolska - Splošni pogoji

Naročanje na Emka.si

Dostava in poštnina

Možnosti plačila

Varnost in varovanje osebnih podatkov

Vračila in zamenjava

Akcije in popusti

Moj račun

Oglaševanje

Eknjige - Informacije za založnike

Informacije za založnike

To our international customers

Piškotki

MKZ Revije - splošni pogoji

Šolski katalog 2020/21

Seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/21

Osnovna šola Koper - Scuola elementare Capodistria

Srednja šola Izola - Scuola media Isola: Gastronomski tehnik

Srednja šola Izola - Scuola media Isola: Gastronom hotelir

Srednja šola Izola - Scuola media Isola: Gastronomsko turistični tehnik

Srednja šola Izola - Scuola media Isola: Kozmetični tehnik

Srednja šola Izola - Scuola media Isola: Predšolska vzgoja

Srednja šola Izola - Scuola media Isola: Zdravstveni tehnik

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran: Elektrotehnik

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran: Gimnazijski program

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran: Plovbni tehnik

Osnovna šola bratov Letonja

Osnovna Antona Aškerca podružnica Sedraž

Osnovna Antona Aškerca podružnica Zidani Most

Osnovna Antona Aškerca Rimske Toplice

Osnovna Antona Aškerca podružnica Jutklošter

Osnovna Antona Primoža Trubarja Laško

Osnovna Antona Primoža Trubarja Laško podružnica Debro

Osnovna Antona Primoža Trubarja Laško podružnica Šentrupert

Osnovna Antona Primoža Trubarja Laško podružnica Vrh

Osnovna Antona Primoža Trubarja Laško podružnica Rečica

Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper: Ekonomski tehnik

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin

Osnovna šola Gradec podružnična šola Kresnice

Osnovna šola Medvode

II. Osnovna šola Celje

I. Osnovna šola Celje

Osnovna šola Šentvid

2. Osnovna šola Slovenska Bistrica

Osnovna šola Polje

Srednja tehniška šola Koper - Scuola media tecnica di Capodistria: Strojni tehnik

Osnovna šola Domžale

Osnovna šola I Murska Sobota

Osnovna šola Horjul

Osnovna šola Trbovlje

Osnovna šola Šmarje-Sap

Osnovna šola Petrovče

Osnovna šola Litija

Splošni pogoji


Naročnik z izpolnitvijo in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene prodajno pogodbo s prodajalcema, in sicer z Mladinsko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«) in Mladinsko knjigo Trgovino d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKT«). MKT preko spletnega portala EMKA.SI sprejema naročila, zato naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem naročnika na to opozoril in naročnik naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati. V kolikor želi naročnik podariti revijo in se podatki naročnika razlikujejo od podatkov prejemnika revije, lahko naročnik ob oddaji naročila v tretjem koraku v rubriki »vaš komentar ob naročilu« vpiše ime in priimek prejemnika revije, skupaj z naslovom za dostavo. Naročilo revije s poštno dostavo se sklene za nedoločen čas z avtomatičnim podaljšanjem naročila za naslednje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja 12 mesecev od meseca naročila. Po preteku enoletne naročnine bo MKZ naročniku poslala račun za naslednje obračunsko obdobje. Revijo bo MKZ naročniku oziroma prejemniku pošiljala mesečno na želeni naslov ob izidu posamezne številke.

Naročnik kot darilo ob naročilu prejme tudi kodo za brezplačen dostop do enega predmetnega sklopa v okviru enega razreda po lastni izbiri na spletnem portalu UČIMse (https://www.ucimse.com/) v vrednosti 14,90 EUR. Kodo MKZ naročniku pošlje preko elektronske pošte na e-naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu. Za naročila, oddana do 15. 10. 2019, bo MKZ kode naročnikom poslala najkasneje do 30. 10. 2019, za naročila, oddana po 15. 10. 2019, pa najkasneje v 20 dneh od prejema naročila. Veljavnost posamezne kode je eno leto od aktivacije na portalu UČIMse.

Revije Ciciban, Cicido, Cici zabavnik, PIL in Moj planet izidejo v juliju v dvojni številki, ki se odpošlje julija ob izidu, avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino.

Naročnino za prvo enoletno obdobje zaračuna MKT v enem obroku. V kolikor naročnik želi naročnino plačati v dveh ali treh obrokih, naj ne izpolni in ne odda spletne naročilnice, ampak piše na e-naslov oskrbarevij@mkz.si in MKZ mu bo poslala ponudbo. V tem primeru naročnik sam izbere število obrokov in jih označi na naročilnici. Prvi obrok zapade v plačilo 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če naročnik zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če naročnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del naročnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil prodajalcema najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko prodajalca podatke o naročniku pridobita od pristojnih upravljavcev podatkov.

Pravica do odstopa od pogodbe: Naročnik ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila naročnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obvesti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 dneh od dneva, ko naročnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. Za pravočasen odstop od pogodbe zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si oziroma na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni strani www.mladinska.com/odstopodpogodbe, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na telefon 01 241 31 48 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora prejete številke revije vrniti MKZ najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer naročnik sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo prodajalec, ki je prejel plačilo, v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil naročnik, vrnil vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in nujnimi stroški, ki jih je naročnik imel za blago. Prodajalec lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Če že prejete izvode naročnik obdrži, mu MKZ za te izvode izstavi račun po veljavnem ceniku za posamezno številko revije. Že prejete številke revije mora naročnik vrniti MKZ v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so bile izročene naslovniku, hkrati pa mora v primeru plačila na obroke naročnik MKZ plačati tudi povračilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. Posamezne številke revije lahko naročnik vrne na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Prodajalca si pridržujeta pravico, da delno ali v celoti odstopita od izvedbe naročila, če ugotovita povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo eden od prodajalcev naročnika o svojem odstopu od pogodbe takoj obvestil.

Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak ter vložitve reklamacij in pritožb. MKZ v imenu obeh prodajalcev sprejema uveljavljanje stvarnih napak, reklamacije in pritožbe na tel. št. 01 241 31 48 , po faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mkz.si; rešene bodo v najkrajšem možnem času.

Prodajalca ne priznavata nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr. Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročniku dostopna na podlagi njegove zahteve.

MKZ in MKT z osebnimi podatki ravnata skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki MKZ in MKT zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med MKZ oz. MKT in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). Na slednji pravni podlagi bosta oba prodajalca, MKZ in MKT, v bodoče lahko uporabljala osebne podatke naročnika. V tem primeru takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic naročnika, naročnik pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer preko telefona 01 241 3131, e-pošte na naslov oskrba@mkz.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahtevati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh www.mladinska.com/politikazasebnostimkz in www.mladinska.com/politikazasebnostimkt. Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mkz.si.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5171555000, davčna številka SI48494216. Osnovni kapital znaša 4.095.443,16 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mk-trgovina.si, T: 01 560 54 00

Te splošne pogoje si lahko tudi natisnete. Odprite naslednjo povezavo: ​​​​​​​​​​​​​​​​​SPLOŠNI POGOJI.